ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߟߏߜߍ߫ ߘߏߝߙߍߕߍߦߊߣߍ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߖߙߎߡߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߢߐ߰ߘߐ߬ߟߊ߲ ߦߙߐ߫ ߟߝߊߕߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߘߎ߰ߟߊ߫.‏

ߏ߬ ߞߍߢߊ ߝߟߍ߫، ߌ ߦߴ ߌ ߟߊ߫ ߞߐߕߐ߮ ߘߊߦߟߍ߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߟߏߜߍ ߓߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߣߙߊ߫ ߦߙߐ߫ ߟߝߊߕߊ ߞߣߐ߫:‏


        

(ߌ ߟߊ߫ ߞߟߏߜߍ ߘߌߣߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߦߊ߫ ߞߐߜߍ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߘߐ߫)‏