ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲߫ ߖߏߣߊ ߞߟߏߜߍ ߘߏ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߏߝߙߍߕߍߘߊ ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߢߐ߲߰ߘߐ߬ߟߊ߲ ߦߙߐ߫ ߟߝߊߕߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߘߎ߰ߟߊ߫.‏

ߏ߬ ߞߍߢߊ ߝߟߍ߫، ߌ ߦߴ ߌ ߟߊ߫ ߞߐߕߐ߮ ߘߊߦߟߍ߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߟߏߜߍ ߓߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߣߙߊ߫ ߦߙߐ߫ ߟߝߊߕߊ ߞߣߐ߫:‏


        

(ߌ ߟߊ߫ ߞߟߏߜߍ ߘߌߣߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߦߊ߫ ߞߐߜߍ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߘߐ߫)‏